สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 181 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 295 ครั้ง

รายงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 239 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2566 โดย อัชราวรรณ ขาวลา อ่าน 291 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 297 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเหนือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 11 ก.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 307 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และสร้างความรู้ความเข้าใจการรายงานข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 183 ครั้ง

ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 310 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำ VTR โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 304 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 322 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีบบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 308 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีบบประมาณ 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 317 ครั้ง

รายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 655 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ชุดที่ 11 กลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 337 ครั้ง

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 492 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 30 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 307 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อ.คำม่

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 356 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่ (ก.ต.ป.น.) ณ โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์

วันที่โพสต์ 29 ส.ค. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 341 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 10 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK