สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มอำนวยการ


นางราตรี พูลพัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่ม
ratreepoolpat2027@gmail.c
095-6703482


นายสุเมธ ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
Sumeth.p@hotmail.com
064-1350792


นางสาวปรียานันท์ โสภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

099-8171994


นางสาวภนิดา แก้วมณี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
tui_is@hotmail.com
0897857631


นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางสาวอัจฉรานันท์ ศรีพละธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางหฤทัย แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
haruthai_new@hotmail.com
097-3197496


นายพทสิน ยี่วาศรี

พนักงานธุรการ

08-9277-3535


นายประกอบใจ เพาะนาไร่

ยามรักาษาการณ์

08-8514-6977


นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ

ยามรักาษาการณ์

098-3211218


นางวรางคณา บุชมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ooy_2510@hotmail.com
098-4547007

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]