สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล


จ.อ. ไวกูล มะลิรส

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

091-8692601


นางสุวรรณภา เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
su.wan.napa@hotmail.com
096-4062250


นางสาวเมทิกา โคกลือชา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
thidaratt27@gmail.com
063-6799238


นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
Chariya2521@hotmail.com
062-4313780


นางยุภาพร ชมภูเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ


นางวชิราพร พิมพ์เภา

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
#
#


นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

นักทรัพยากรบุคคล
-
-


นายขจรพงศ์ นามสง่า

พนักงานพิมพ์
khajornpong.j@hotmail.com
086-2421128


นางวรางคณา บุษมงคล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
ooy_2510@hotmail.com
098-4547007

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]