สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์


นายกำจัด คะโยธา

ผอ.รร.หนองหูลิงเจริญเวทย์

08-1059-2060


นายวิทยา ไชยสุข

ผอ.รร.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์

088-340 4868


นายประภาส นามสง่า

ผอ.รร.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์

095 913 9892


น.ส.สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (วันครู ๒๕๐๐)

08-5927-7083


นายอภิรัฐ ศรีจำพลัง

ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๓๕ (คำกั้ง)

083 3601335


นายวีระศักดิ์ นิลโคตร

ผอ.รร.นาโกวิทยาสูง

08-6223-8541


นายไชยยา แก้วกัณฑรัตน์

ผอ.รร.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ ๑๙๔


นายอุดร สุขรี่

ผอ.รร.โคกหวายราษฎร์สามัคคี

08-4788-1447


นายวิเศษศักดิ์ ถามณี

ผอ.รร.บ้านกกตาล

09-1038-8269


นายสุวิทย์ สังข์ชาตรี

ผอ.รร.ดงเหนือประชาสรรค์
(รก.)ผอ.รร.บ้านกุดฝั่งแดง


นางรจนา สังข์ชาตรี

ผอ.รร.บ้านดอนอุมรัว
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์

089 034 1129


นายอุ่นใจ จิตจักร์

ผอ.รร.บ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)

064 308 3539


นายจักรกฤษณ์ จิตจักร

ผอ.รร.มะนาววิทยาเสริม

088 509 3069


นายเอนก เครือสา

ผอ.รร.สามัคคีบัวขาว

087 949 3377


นายเด่นศักดิ์ แสงเพ็ชร

ผอ.รร.โคกหวายราษฏร์สามัคคี

064 927 6512

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]