สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มนามน


นายลิขิต โทจันทร์

ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม

086 242 0176


นายนิคม จันทร์ช่วย

ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง

093 072 6334


นางวิชชุดา ทัพซ้าย

ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม

098 171 5262


นายสิทธิพร ไกยเดช

ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน

095 937 0445


นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม

ผอ.รร.หนองบัวใน

0886902594


- -

ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง

085 002 7897


นางจิราภรณ์ พอศรี

ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์

098 826 1989


นายไพฑูรย์ คำสะอาด

ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์

087 228 0887


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา

081 871 5749


นายองอาจ วรวะไล

ผอ.รร.สังคมพัฒนา

081 872 2249


นางจันธะนา ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง

087 861 9244


นายไพบูลย์ ทิพย์ศรี

ผอ.รร.หนองบัวกลาง

082 8501355


นางสาวจันทร์เพ็ญ วรรณขาว

ผอ.รร.หนองบัวนอก

081 799 0444


นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ

ผอ.รร.หนองโพนสูง

089 097 4784


นายฉกาจ ฝางแก้ว

ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.ร.ร.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
(รก.)ผอ.ร.ร.ดงสวางวรวิทย์

089 277 8564


นายบุญโฮม ชัยช่วย

ผอ.รร.นามนราษฎร์สงเคราะห์

0875661999


นายธนทัย ประภาศรี

ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา

089-942 8857


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
Raij1808@gmail.com
0886902594

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]