สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน


นายนิคม จันทร์ช่วย

ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
09 3072 6334


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
08 1871 5749


นายลิขิต โทจันทร์

ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
08 6242 0176


นางสาว นิตยา คำพรมมา

ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
08 1622 9833


นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม

ผอ.รร.หนองบัวใน
08 8690 2594


นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ

ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
09 5225 6820


นายเดชา ศรีรักษา

ผอ.รร.สังคมพัฒนา
09 5656 0025


นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม

ผอ.รร.หนองบัวนอก
09 8612 0994


นายธนทัย ประภาศรี

ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
08 9942 8857


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
0886902594


นางสาวสุรชา เวินชุม

ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
08 9512 0419


นางสาวภัทรภร เขจรลัย

ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
08 1452 9964


นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์

ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
08 8497 1890


นางสาวบุญญาพร แสนใจ

ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
08 9819 0979


นายสุวรรณ โพธิชัย

ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
09 3495 7552


นางปริศนา โสภารีย์

ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
09 1916 2994


ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี

ผอ.รร.หนองโพนสูง
09 7343 1288

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]