สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน


นายนิคม จันทร์ช่วย

ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
-
09 3072 6334


นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์

ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
-
08 1871 5749


นายลิขิต โทจันทร์

ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
-
08 6242 0176


นางสาว นิตยา คำพรมมา

ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
-
08 1622 9833


นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม

ผอ.รร.หนองบัวใน
(รก.)ผอ.รร.หนองบัวกลาง
08 8690 2594


นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ

ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
-
09 5225 6820


นายเดชา ศรีรักษา

ผอ.รร.สังคมพัฒนา
-
09 5656 0025


นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม

ผอ.รร.หนองบัวนอก
-
09 8612 0994


นายธนทัย ประภาศรี

ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
-
08 9942 8857


นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย

ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
Raij1808@gmail.com
0886902594


นางสาวสุรชา เวินชุม

ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
woenchum0419@gmail.com
08 9512 0419


นางสาวภัทรภร เขจรลัย

ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
pattaraporn09957@gmail.com
08 1452 9964


นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์

ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
kdonsatit@gmail.com
08 8497 1890


นางสาวบุญญาพร แสนใจ

ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
boonyaporn8159@gmail.com
08 9819 0979


นายสุวรรณ โพธิชัย

ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
wepa2631@gmail.com
09 3495 7552


นางปริศนา โสภารีย์

ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
-
09 1916 2994


ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี

ผอ.รร.หนองโพนสูง
partypdwk1986@gmail.com
09 7343 1288

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]