สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู


นายประภาส ละราคี

ผอ.รร.บ้านวังเวียง
-
08 8538 0030


นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์

ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
-
08 1321 449


นายมนัส จำเริญเจือ

ผอ.รร.บ้านม่วงกุล
-
09 0931 7015


นายเสถียร พลขยัน

ผอ.รร.บ้านชาด
-
09 9569 4641


น.ส.มงกุฏ ประครองสุข

ผอ.รร.นางามวิทยา
(รก.)ผอ.รร.บ้านจอมศรี
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองขามป้อม
06 4253 1456


นายจุมพล วงศ์ษร

ผอ.รร.บ้านจาน
jumpolwongsorn@gmail.com
06 2994 2206


นายอภิรัฐ เจาะจง

ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
apikanya003@gmail.com
08 3083 9918


น.ส.สุจิตรา ศรีเสน

ผอ.รร.โคกนาดี
-
08 1725 6317


นางปาริชาติ ยุระพันธ์

ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร
-
08 1056 7951


นายสุชาติ เทียมทัน

(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง
-
08 5014 2900


นายมงคล ญาติสังกัด

ผอ.รร.บ้านโนนศาลา
mongkonyart@gmail.com
08 0253 5942


นายดุสิต ตาลวงค์

ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก.)ผอ.รร.บ้านหนองห้าง
dusit792@gmail.com
09 8102 9757


นางวันเพ็ญ ถวิลการ

ผอ.รร.บ้านนากุดสิม

Kruvanpan@gmail.com
08 6221 5181


นางสาวนริศรา หาชื่น

ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)
-
-


นางจิราภรณ์ พอศรี

ผอ.รร.บ้านนาคู
-
09 5462 6213


นายเฉลิมพล สุปัญญาบุตร

ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร
-
06 4319 1551


นายประเด็น ชมพุด

ผอ.รร.บ้านนากระเดา
(รก.)ผอ.รร.บ้านกุดตาใกล้
-


นางสายัญ พิมพ์สวัสดิ์

รก.ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา
-
-

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]