สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู


นายประภาส ละราคี

ผอ.รร.บ้านวังเวียง
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนศาลา

088 538 0030


นางเพ็ญศิริ แสนศิลป์

ผอ.รร.นาสีนวลวิทยา

0639087993


นายมนัส จำเริญเจือ

(รก.) ผอ.รร.รัชมังคลาภิเษก (บ้านนายอ)

090 931-7015


นายเสถียร พลขยัน

ผอ.รร.บ้านชาด

095 651 6795


น.ส.มงกุฏ ประครองสุข

ผอ.รร.นางามวิทยา

064 253 1456


นายพูนผล เหล่านายอ

ผอ.รร.บ้านนากระเดา
(รก.)ผอ.ร.ร.บ้านกุดตาใกล้

08-5168-0729


นางสาวรัชนิดา อุตะโม

ผอ.รร.บ้านนากุดสิม

095 194 0999


นายสมรศักดิ์ วันโนนาม

ผอ.รร.บ้านนาคู

095 7985164


น.ส.สุจิตรา ศรีเสน

ผอ.รร.โคกนาดี


นางปาริชาติ ยุระพันธ์

ผอ.รร.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร

081 056 7951


นายทองหล่อ ปัตลา

ผอ.รร.บ้านบ่อแก้ว
(รก.)ผอ.รร.หินลาดนารายณ์สาร

098 239 9907


นายสุรศักดิ์ ละม้ายศรี

ผอ.รร.สามเพื่อนพัฒนา
(รก) ผอ.รร.บ้านน้ำปุ้น
(รก.) ผอ.รร.บ้านหนองห้าง

081 725 6317


นายสุชาติ เทียมทัน

(รก.) ผอ.รร.บ้านพรหมสว่าง

085 014 2900


นางเนตรนภา รองจัตุ

ผอ.รร.บ้านจาน

091 861 1184


ว่าง -

ผอ.รร.บ้านหนองขามป้อม


ว่าง -

ผอ.รร.บ้านจอมศรี

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]