สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง


นายพรชัย เทศารินทร์

ผอ.รร.บ้านหนองม่วง
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา
-
08 4766 9254


นายวัฒนะ บุตรสุวรรณ์

ผอ.รร.ชุมชนโพนพิทยาคม
(รก.) ผอ.รร.บ้านใหม่ชัยมงคล
08 9577 8492


นายลิขิต เวงวิถา

ผอ.รร.บ้านดงสวนพัฒนา
-
09 3321 5376


นางวันธะนา ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.ชุมชนหนองยางวิทยาคม
-
08 7861 9244


นายวิชชากร ทานาศรี

ผอ.รร.บ้านโพนแพง
-
06 3628 9309


นางแววตา ไชยขันธ์

ผอ.รร.คำม่วงจรัสวิทย์
-
08 4420 5237


นายชัชวาลย์ นาชัยฤทธิ์

ผอ.รร.บ้านเก่าเดื่อ
-
06 2109 7694


นายครรชิต โชติจำลอง

ผอ.รร.บ้านคำพิมูล
(รก.)ผอ.รร.โป่งนกเปล้า
09 3476 0498


นายกิตยากร มังคะรัตน์

ผอ.รร.บ้านโจดนาตาล
-
08 1060 6019


นายศิติชัย วันตะโพธิ์

ผอ.รร.บ้านนาบอน
(รก.)ผอ.รร.สะพานหินวิทยาคม
08 7944 9104


นายนิกร เชยชมศรี

ผอ.รร.บ้านโนนค้อ
-
08 7220 2792


นายสมศักดิ์ วงศ์ตาชม

ผอ.รร.บ้านหนองสระพัง
-
09 4476 0404


นายสุพัฒน์ สารพันธ์

ผอ.รร.คำเมยราษฎร์พัฒนา
-
08 7213 4094


นายกิติพงศ์ ศรีคิรินทร์

ผอ.รร.บ้านดินจี่
-
08 6256 8635


นางวาสนา ดอนศิลา

ผอ.รร.นักธุรกิจ (บ้านโคกสนาม)
-
09 7302 6072


นายโกเมน ประทุมขำ

ผอ.รร.นาทันวิทยา
-
09 7341 5425


นายเดชศักดา เทศารินทร์

ผอ.รร.สูงเนินวิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.ทุ่งมนบะเอียดราษฎร์บำรุง
-
08 3064 6168


นายวิมล ปัญญพิมพ์

ผอ.รร.บ้านนาไร่เดียว
-
08 9576 0010


นางนัฐกุล นรทัต

ผอ.รร.หนองซองแมวผดุงวิทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโนนศรีสวัสดิ์
-


นายเสฏฐวุฒิ ศรีเดช

ผอ.รร.ทุ่งคลองวิทยา
-
08 0152 6673

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]