สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 21 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 3 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครู โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 20 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 13 ครั้ง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่โพสต์ 18 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 13 ครั้ง

รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบาย โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 16 ครั้ง

รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 20 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะครูศูนย์พัฒนาเด็ก ตำบลไค้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 14 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 11 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 10 ครั้ง

รายงานโครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่โพสต์ 17 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 10 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาบอน

วันที่โพสต์ 15 ก.ย. 2566 โดย อัชราวรรณ ขาวลา อ่าน 32 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่โพสต์ 14 ก.ย. 2566 โดย สะใบแพร มากต่าย อ่าน 18 ครั้ง

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 โรงเรียนบ้านนาเหนือ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 11 ก.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 23 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และสร้างความรู้ความเข้าใจการรายงานข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2566 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 13 ครั้ง

ร่วมงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับปฐมวัย ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต "เด็กปฐมวัย"

วันที่โพสต์ 8 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 18 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำ VTR โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 19 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 5 ก.ย. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 20 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีบบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 38 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีบบประมาณ 2566 กลุ่มโรงเรียนสมเด็จ

วันที่โพสต์ 31 ส.ค. 2566 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 32 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 13 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สินีรัตน์ อินทร์เหง้า
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายนิทัศน์ เพียรภูเขา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK