สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึก

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 4 ครั้ง

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการนำของดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานการประเมินสัมฤทธิผลกา

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 4 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพสต์ 8 มี.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 9 ครั้ง

สถานศึกษาพอเพียง VS ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 16 ครั้ง

ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 8 ครั้ง

ขั้นตอนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 8 ครั้ง

การบรรยาย เรื่องหลักการประกันคุรภาพและการประเมินคุณภายนอก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 6 ครั้ง

power point การประชุมผู้ประเมินภายนอก_Edited By Dr.Nantha_29-10-2563-1

วันที่โพสต์ 3 มี.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 9 ครั้ง

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ปีการศึกษา 2563 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย ศึกษานิเทศก์ อ่าน 25 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วันที่โพสต์ 19 ก.พ. 2564 โดย สุชัญญา เยื้องกลาง อ่าน 17 ครั้ง

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย เครือวัลย์ ชิณโสม อ่าน 15 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กลุ่ม ๙ อำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 10 ครั้ง

นิเทศฯกลุ่มสถานศึกษาที่ 5

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย นายเจษฎา คะโยธา อ่าน 9 ครั้ง

การนิเทศ กตปน. ชุดที่ 7

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย อภิรัฐ เจาะจง อ่าน 5 ครั้ง

นิเทศฯกลุ่มสถานศึกษาที่ 5

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย นายเจษฎา คะโยธา อ่าน 5 ครั้ง

นิเทศติดตาม ก.ต.ป.น. โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา อ่าน 4 ครั้ง

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่กลุ่ม ๙ อำเภอสมเด็จ

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 2 ครั้ง

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ก.ต.ป.น. กลุ่ม10 คำม่วง

วันที่โพสต์ 15 ก.พ. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 7 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 2 หน้า

บุคลากร
ดร.เจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางศศิกานต์ เจริญดี
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาววิชชุดา ตรีเนตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ เจาะจง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวชญาภรณ์ บาลศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวรางคณา บุชมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK