สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ

วันที่โพสต์ 17 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 547 ครั้ง

หลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum) สู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1339 ครั้ง

11 มิถุนายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ให้เกียรติมาให้กำลังใจและร่วมกิจกรรมประชุมฯ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 816 ครั้ง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ประชุมเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่าตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ

วันที่โพสต์ 14 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 900 ครั้ง

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ระหว่าง สพฐ. และ สพท. ผ่านระบบ Conference

วันที่โพสต์ 9 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 671 ครั้ง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

วันที่โพสต์ 1 มิ.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 1001 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิจัย รายงานผลการประเมินพัฒนานักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสิ

วันที่โพสต์ 31 พ.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 916 ครั้ง

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่โพสต์ 12 พ.ค. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 717 ครั้ง

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๓/๒๕๓๔ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วันที่โพสต์ 7 พ.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 944 ครั้ง

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓

วันที่โพสต์ 6 พ.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 994 ครั้ง

คู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 เล่ม

วันที่โพสต์ 3 พ.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 1602 ครั้ง

เอกสารประกอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่โพสต์ 28 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 865 ครั้ง

๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ได้มอบหมายคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน (อย่างเข้ม) ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๓ วิชาเอกคณิตศาส

วันที่โพสต์ 19 เม.ย. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 749 ครั้ง

8 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์

วันที่โพสต์ 8 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 1416 ครั้ง

แนวทางการนิเทศPHUTHAI +(plus) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การนิเทศภายใน โรงเรียน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1267 ครั้ง

7 เมษายน 2564 การประเมินสถานศึกษาพอเเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 1205 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ของครูสู่การพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1031 ครั้ง

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ ก.ต.ป.น. กลุ่ม10 คำม่วง

วันที่โพสต์ 7 เม.ย. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1159 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 18 จาก 22 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK