สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7


โพสต์โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่โพสต์ 18 มี.ค. 2565 โดย อภิรัฐ เจาะจง อ่าน 414 ครั้ง

แบบฝึกและคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

วันที่โพสต์ 12 มี.ค. 2565 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 2386 ครั้ง

เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาการแต่งโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (การบวก)

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2565 โดย เยาวเรศ ศรีประไหม อ่าน 576 ครั้ง

เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จัดกิจกรรมเสริมความรู้เพิ่มเติมด้วย PDCA เรื่องพันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่โพสต์ 7 มี.ค. 2565 โดย เยาวเรศ ศรีประไหม อ่าน 475 ครั้ง

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร

วันที่โพสต์ 17 ก.พ. 2565 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 718 ครั้ง

นวัตกรรมในการเตรียมความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่โพสต์ 21 ม.ค. 2565 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 911 ครั้ง

เว็บไซต์กลุ่ม

วันที่โพสต์ 30 ธ.ค. 2564 โดย Administrator อ่าน 627 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194

วันที่โพสต์ 14 ต.ค. 2564 โดย เสกสรรค์ มีสารพันธ์ อ่าน 846 ครั้ง

24 กันยายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบตราพระราชทาน

วันที่โพสต์ 25 ก.ย. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 952 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET

วันที่โพสต์ 7 ก.ย. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 928 ครั้ง

การประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา

วันที่โพสต์ 6 ก.ย. 2564 โดย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร อ่าน 977 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 891 ครั้ง

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียน O-NET และ NT ที่มีผลการทดสอบสูงสุด ระดับเขตพื้นที่

วันที่โพสต์ 1 ก.ย. 2564 โดย รุจิรา สระทอง อ่าน 858 ครั้ง

ผลการประเมิน PISA 2018 การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

วันที่โพสต์ 25 ส.ค. 2564 โดย เยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ อ่าน 781 ครั้ง

12 สิงหาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มอบหมายคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและประเมินอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่โพสต์ 13 ส.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 895 ครั้ง

30 กรกฎาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ประธานการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2564

วันที่โพสต์ 2 ส.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 925 ครั้ง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency-Based Curriculum)

วันที่โพสต์ 26 ก.ค. 2564 โดย จิณัฐตา วรรณเกษม อ่าน 1218 ครั้ง

23 กรกฎาคม 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่กำกับดูแลงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

วันที่โพสต์ 23 ก.ค. 2564 โดย นางรัชนี สุขสวัสดิ์ อ่าน 936 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 16 จาก 21 หน้า

บุคลากร
นายเจษฎา คะโยธา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นางสมจิตร พิมพ์รส
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสะใบแพร มากต่าย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ
นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเครือวัลย์ ชิณโสม
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสุชัญญา เยื้องกลาง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันธิญา เกียรสมร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางอัชราวรรณ ขาวลา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
นางวรางคณา บุษมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

MAIN LINK