สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง


นายประพันธ์ศักดิ์ ไชยสิงห์

ผอ.รร.กุดสิมวิทยาสาร
06 5606 1755


นายสมสนิท หาศิริ

ผอ.รร.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
09 5660 2836


นายณรงค์ศักดิ์ โพนตุแสง

ผอ.รร.บ้านโพนนาดี
08 4511 3090


นางเนตรนภา รองจัตุ

ผอ.รร.บ้านส้มป่อย
09 1861 1184


นายจิตติศักดิ์ รองจัตุ

ผอ.รร.หนองแสงถวิลราษฎร์

09 6223 7624


นายเทวินทร์ ฉายะโคตร

ผอ.รร.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
08 9937 6612


นายศิริชัย ศรีหาตา

ผอ.รร.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
09 7075 3707


นายตุระชัย ศรีหริ่ง

ผอ.รร.บ้านดงหมู
08 9569 7871


นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย

ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทร
08 4728 9269


น.ส.ณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน

ผอ.รร.บ้านนาวี
09 4965 4646


นางสาวเทียนทอง ดีรักษา

ผอ.รร.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
08 7859 7047


นางสาวอุลัยพร เรืองชัย

ผอ.รร.บ้านโพนสวาง
08 9210 2431


นายชัชชัย อุปสรรค์

ผอ.รร.บ้านหนองผือ
-


นางจันสุดา เผือดผุด

ผอ.รร.โคกมะลิวิทยา
09 5670 5458

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]