สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นายอดิศักดิ์ ทวยลี

ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ads.t2506@gmail.com
085-0018101


นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
pat.ts2515@gmail.com
062-1955236


นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
-


นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
095-9811465
nisachol.pid@gmail.c


นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
prapa.noy2563@gmail.com
087-3703812


นางสาวลลิตา ใจศิริ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
lalita_2516@hotmail.com
087 474 6662


นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
Jureenartsekhot35@gmail.c
087-2129349


นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง

เจ้าหน้าที่ธุรการ
benjamas102519@gmail.com
084-9224920


นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]