สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ads.t2506@gmail.com
08 3150 1799


นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
pat.ts2515@gmail.com


นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

nisachol.pid@gmail.c


นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
prapa.noy2563@gmail.com


นางสาวลลิตา ใจศิริ

นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
lalita_2516@hotmail.com


นางสาวจารุวรรณ การรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
#
#


นางสาว สินีรัตน์ อินทร์เหง้า

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)
benjamas102519@gmail.com
084-9224920


นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานพัสดุ)
Jureenartsekhot35@gmail.c
087-2129349

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]