+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายอดิศักดิ์ ทวยลี


ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
085-0018101
ads.t2506@gmail.com
นายอดิศักดิ์ ทวยลี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติราชการ กลั่นกรองวินิจฉัยสั่งการ และเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัดก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
/(๒) วางแผน...
(๒) วางแผน ประสานงานผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(๓) การแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(๔) ดำเนินการพัฒนา จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อให้งานเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่พึงประสงค์
(๕) การเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ
(๖) จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
(๗) รายงานฐานเงินทดรองราชการให้คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำทุกเดือน
(๘) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน เงินทดรองราชการ
(๙) อนุมัติเงินในระบบ KTB
(๑๐) งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกเงินฝากคลัง
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย