สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์


นายสุนทร บุนนท์

ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์

089 277 6238


นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า

ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง

089 274 6708


ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม

ผอ.รร.บ้านโนนยาง

098 154 8384


นายเอกรินทร์ รุ่งแสง

ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์

091 051 8947


นายสมชาติ ศรีรังษ์

ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง

093 3826910


นายเวียงชัย พลวงศา

ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา

098 874 6290


นางกาญจนา โอษคลัง

ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์


นายนพพร พรมแพง

ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์

084 787 7043


น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน

ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์

061 365 9164


นายศราวุธ มาตผุด

ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง

065 262 0331


นายสุทธี เรืองศรี

ผอ.รร.บ้านนาเหนือ

0849577121


นายเอกโชติ โชติไสว

ผอ.รร.บ้านวังมน

084 616 9108


นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก

089 709 5195


นายชัยยงค์ แสนณรงค์

ผอ.รร.บ้านห้วยแดง

061-5624903


นายเดชา ศรีรักษา

ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง

095 656 0025


. .

ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร


นายเด็ดดวง ชมศิริ

ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์

066 049 9507


นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง

086 221 7771

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มแพรวาคำม่วง ]