สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 
 

บุคลากร ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์


นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า

ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
08 9274 6708


นายสุนทร บุนนท์

ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
(รก.)ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
08 9277 6238


ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม

ผอ.รร.บ้านกลาง
-
09 8154 8384


นายเอกรินทร์ รุ่งแสง

ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
-
09 1051 8947


ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด

ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
-
09 1043 2189


นายเวียงชัย พลวงศา

ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
-
09 8874 6290


นางกาญจนา โอษคลัง

ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
-
08 2180 3764


นายนพพร พรมแพง

ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
-
08 4787 7043


น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน

ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
-
06 1365 9164


นายสุทธี เรืองศรี

ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
-
08 4957 7121


นางกานต์ทิตา ปัตถาทุม

ผอ.รร.บ้านวังมน
toy.2518@hotmail.co.th
08 9575 1712


นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
(รก.) ผอ.รร.บ้านโนนยาง
08 9709 5195


นายชัยยงค์ แสนณรงค์

ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
-
061-5624903


นายเด็ดดวง ชมศิริ

ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
-
06 6049 9507


นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง

ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง
-
08 6221 7771


นายเทวา อัฒจักร์

ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง
taewada2019@gmail.com
09 2623 3026


นายกิตติภพ โพนเงิน

ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
golf.cyber.bb@gmail.com
09 3891 6567

กลุ่มบุคลากร
[ ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ] [ กลุ่มอำนวยการ ] [ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มนโยบายและแผน ] [ กลุ่มบริหารงานบุคคล ] [ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ] [ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ] [ หน่วยตรวจสอบภายใน ] [ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ] [ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ] [ กลุ่มกฎหมายและคดี ] [ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเสรีไทนาคู ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนนามน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเมืองสมเด็จ ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน ] [ ผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนแพรวาคำม่วง ] [ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ]