+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

ภาพตัวอย่างเกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อรางวัล
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล

เกียรติบัตรวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2567

เกียรติบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

2567

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

2567

เกียรติบัตรวิทยากรโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

2567

เกียรติบัตรเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบยืนยันข้อมูล(DMC) ของสถานศึกษาเป็น 10 ลำดับแรก

2567

เกียรติบัตรผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ยืนยันข้อมูล (DMC) เป็น 10 ลำดับแรก

2567

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่ยืนยันข้อมูล (DMC) เป็น 10 ลำดับแรก

2567

วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

2566

โครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

2566

เกียรติบัตรวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตะื้นที่การศึกษาประภมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2566

โรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำ ยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล Data Management Center : DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2566 ด้วยความถูกต้องครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลา

2566

เกียรติบัตรการประชุปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3

2566

เกียรติบัตรการประชุมเปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

2566

เกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 1

2566

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

2564

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

2564

พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020
ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่