+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "เกียรติบัตรการประชุปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3"


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล เกียรติบัตรการประชุปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
2699/2566 นางสาวณัฐชา ภาวะดี โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 2566
2700/2566 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์หอม โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 2566
2701/2566 นายชูชีพ​ เหลือผล โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 2566
2702/2566 นางสาวสุทาทิพย์ อุปชีวะ โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 2566
2703/2566 นางสาวปรีญาวรรณ ศรีจำพลัง โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 2566
2704/2566 นางสาวกิตติมา อำนักขันธ์ โรงเรียนหนองบัวโดน “วรนารถประชานุกูล” 2566
2705/2566 นางสาวอธิมาส สีหลิ่ง โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 2566
2706/2566 นางมนัสนันท์ โชติสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 2566
2707/2566 นางสาวจารีรัตน์ ผาลาเลิศ โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 2566
2708/2566 นางสาววกุล ไชยประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 2566
2709/2566 นายธีรวัฒน์ ชูวิชัย โรงเรียนบ้านหนองแสง 2566
2710/2566 นางสาวนฤมล จินาวรณ์ โรงเรียนบ้านนาทัน 2566
2711/2566 นางสุภาวดี รสดี โรงเรียนบ้านหนองห้าง 2566
2712/2566 นายปิโยรส ยัพราช โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 2566
2713/2566 นายพิพัฒน์พงษ์ แก้วคำจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2566
2714/2566 นายพันธุ์ศักดิ์ เพ็ญธิสาร โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 2566
2715/2566 นางสาวเกศราพร พฤกษชาติ โรงเรียนบ้านห้วยฝา 2566
2716/2566 นางสาวพัชรี ช้อนเปี้ยยุง โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK