+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ระบบเกียรติบัตร/วุฒิบัตรออนไลน์

กลับหน้ารายการเกียรติบัตร/วุฒิบัตร

ชื่อรางวัล "วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 "


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ปีที่ออกเกียรติบัตร/วุฒิบัตร พ.ศ.2566

ค้นหา
เลขที่เกียรติบัตร/วุฒิบัตรชื่อผู้ได้รับ
(เกียรติบัตร/วุฒิบัตร)
โรงเรียน
(หรือหน่วยงาน)
ปี พ.ศ.
ที่มอบรางวัล
88020/2566 นายชัยชวาล อาราษฎร์ 2566
88021/2566 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ 2566
88022/2566 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ 2566
88023/2566 นายทรงวุฒิ ศรล้อม 2566
88024/2566 นายมนตรี จันทวงศ์ 2566
88025/2566 นายเจษฏา คะโยธา 2566
88026/2566 นายประภวิษณุ์ จิตจักร 2566
88027/2566 นางมยุรี ดลเพ็ญ 2566
88028/2566 จ.อ.ไวกูล มะลิรส 2566
88029/2566 นางราตรี พูลพัฒน์ 2566
88030/2566 นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ 2566
88031/2566 นางอาทิตยา บริพันธ์ 2566
88032/2566 นางธนัชพร หนองช้าง 2566
88033/2566 นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา 2566
88034/2566 นางลมุล เนตรคุณ 2566
88035/2566 นางสาวลลิตา ใจศิริ 2566
88036/2566 นางณัตติยา ทวยลี 2566
พัฒนาระบบโดย นายอดิศร ก้อนคำ (ศึกษานิเทศก์) @2020

กำลังแสดงหน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรย้อนหลัง << คลิกที่นี่

MAIN LINK