+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์


นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
087-3703812
prapa.noy2563@gmail.com
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออก ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด
(๒) งานอนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้าง ข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จบำนาญเสียชีวิต
(๓) งานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน กรณีข้าราชการ ผู้รับบำเหน็จบำนาญและลูกจ้างเสียชีวิต
(๔) งานขอรับเงินคืน กบข. กสจ. กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำพ้นสมาชิกภาพ
(๕) งานแจ้งหนี้ผู้รับบำเหน็จบำนาญให้ สพฐ. และกรมบัญชีกลาง
(๖) งานจัดเก็บ ควบคุมข้อมูลรายละเอียดบัญชีเงินบำนาญของ ทุกเดือน
(๗) งานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพ ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
(๘) งานแจ้งหมดสิทธิรับเบี้ยหวัดบำนาญโครงการจ่ายตรง
(๙) งานทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจำ
(๑๐) งานตรวจสอบหลักฐานการขอรับ-จ่ายเงินเพื่อรวบรวมส่งให้งบเดือน
(๑๑) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
(๑๒) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย