+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวลลิตา ใจศิริ


นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
087 474 6662
lalita_2516@hotmail.com
นางสาวลลิตา ใจศิริ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ปฎิบัติหน้าที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานจัดทำบัญชีวัสดุสำนักงานทุกแผน /งาน
(๒) งานเบิกเงินงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ทุกแผนงาน /โครงการ
(๓) งานจัดทำและควบคุมทะเบียนวัสดุของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
(๔) งานเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี
(๕) งานเกี่ยวกับการควบคุมการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุรื้อถอน
(๖) งานการเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ทุกประเภท
(๗) งานซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
(๘) งานจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์สำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
(๙) งานสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทำ PO
(๑๐) งานจัดซื้อ/จ้างระบบ E-GP
(๑๑) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
(๑๒) งานจัดทำงบเดือนเกี่ยวกับงานในส่วนที่รับผิดชอบส่งให้งานบัญชี
(๑๓) งานขออนุญาตใช้ที่ดินที่ราชพัสดุ
(๑๔) งานขออนุญาตตัดต้นไม้ในสถานศึกษา
(๑๕) งานขออนุญาตใช้อาคารในที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
(๑๖) งานเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุสำนักงาน/โรงเรียน ทุกแผนงานงบประมาณ /งาน /โครงการ
แทนกรณี นายประหยัด วรพล ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถดำเนินการได้
(๑๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย