+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ


นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
062-1955236
pat.ts2515@gmail.com
นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิริ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานการเงิน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) สั่งจ่ายเช็คแก่ผู้มีสิทธิ์ และจ่ายเงินในระบบ KTB.
(๒) งานตรวจสอบหลักฐานการขอรับ-จ่ายเงินเพื่อรวบรวมส่งให้งบเดือน
(๓) งานนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืนข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญในสังกัด ในระบบ GFMIS
(๔) งานนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน ในระบบ GFMIS
(๕) งานนำส่งเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
(๖) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
(๗) เบิก-จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการในสังกัด
(๘) งานตรวจสอบและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท เพื่อรอการตรวจสอบ
(๙) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย