สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มบรพานารายณ์


โพสต์โดยกลุ่มบรพานารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่โพสต์ 22 มี.ค. 2565 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 37 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านกลาง ต.เหล่าไฮงาม อ.กุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 23 พ.ย. 2564 โดย นางธัญพร ไขสี อ่าน 114 ครั้ง

การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 301 ครั้ง

การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่โพสต์ 20 ต.ค. 2564 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 281 ครั้ง

วีดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ กลุ่มบูรพานารายณ์

วันที่โพสต์ 1 ส.ค. 2564 โดย วิเศษศิลป์ จิตจักร อ่าน 466 ครั้ง

การนำเสนอการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันที่โพสต์ 30 ก.ค. 2564 โดย โรงเรียนบ้านหนองเม็ก โรงเรียนบ้านหน อ่าน 127 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก ฉบับที่ 6

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย นางสาวดุษณี สระเพ็ชร อ่าน 426 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5

วันที่โพสต์ 26 ก.พ. 2564 โดย นางสาวดุษณี สระเพ็ชร อ่าน 381 ครั้ง

ก.ต.ป.น. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 กลุ่มสถานศึกษาที่ 6 อำเภอกุฉินารายณ์

วันที่โพสต์ 22 ก.พ. 2564 โดย Administrator อ่าน 180 ครั้ง

ทดสอบกลุ่มสถานศึกษาที่ 6

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย เสถียร นิลบุตร อ่าน 259 ครั้ง

ทดสอบการประชาสัมพันธ์กลุ่มสถานศึกษาที่ 6

วันที่โพสต์ 1 ก.พ. 2564 โดย เสถียร นิลบุตร อ่าน 265 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

บุคลากร
นายสุนทร บุนนท์
ผอ.รร.หนองห้างอำนวยวิทย์
นายสุคนธศักดิ์ ใจกล้า
ผอ.รร.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
(รก.)ผอ.รร.บ้านโคกโก่ง
- -
ผอ.รร.บ้านโนนยาง
ส.ต.อ.ออดศักดิ์ ซาเกิม
ผอ.รร.บ้านกลาง
นายเอกรินทร์ รุ่งแสง
ผอ.รร.หนองจระเข้เรืองศิลป์
ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ทะเสนฮด
ผอ.รร.เหล่าไฮงามวิทยาสูง
นายเวียงชัย พลวงศา
ผอ.รร.กุดหว้าวิทยา
นางกาญจนา โอษคลัง
ผอ.รร.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
นายนพพร พรมแพง
ผอ.รร.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
น.ส.ศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร.นาไคร้ประชาสรรค์
นายศราวุธ มาตผุด
ผอ.รร.บ้านขุมขี้ยาง
นายสุทธี เรืองศรี
ผอ.รร.บ้านนาเหนือ
นายเอกโชติ โชติไสว
ผอ.รร.บ้านวังมน
นางแจ่มจันทร์ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก
นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผอ.รร.บ้านห้วยแดง
- -
ผอ.รร.บ้านห้วยม่วง
. .
ผอ.รร.หนองสระพังวิทยาคาร
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.หนองห้างฉวีวิทย์
นายสมเกียรติ ฉายเสมแสง
ผอ.รร.บ้านสวนผึ้ง

MAIN LINK