สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เผยแพร่ผลงาน


โพสต์โดยเผยแพร่ผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันที่โพสต์ 31 ก.ค. 2565 โดย นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ อ่าน 1680 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย ติรยา นามวงษ์ อ่าน 3105 ครั้ง

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

วันที่โพสต์ 18 พ.ย. 2564 โดย ติรยา นามวงษ์ อ่าน 2192 ครั้ง

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน

วันที่โพสต์ 4 มิ.ย. 2564 โดย นิกร เชยชมศรี อ่าน 1180 ครั้ง

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง

วันที่โพสต์ 3 มิ.ย. 2564 โดย นิกร เชยชมศรี อ่าน 977 ครั้ง

ผลงานทางวิชาการ เรื่องชุดฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

วันที่โพสต์ 9 เม.ย. 2564 โดย Administrator อ่าน 1139 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 1 จาก 1 หน้า

MAIN LINK