สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โพสต์เมื่อ : 31 ก.ค. 2565 เวลา 16:51 น. IP: 49.237.4.135
แชร์ให้เพื่อน

 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์  เช่น  การติดต่อสื่อสาร    การค้าขาย  แม้กระทั่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  ล้วนอาศัยคณิตศาสตร์ทั้งสิ้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน  ได้เป็นผู้ที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง สามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อ ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่ต้องจัดสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้  ซึ่งชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)  เป็นกลยุทธ์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์วิธีการหนึ่ง ที่ได้ใช้การวาดแถบเส้น หรือเส้น   หรือวาดรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงสถานการณ์ของโจทย์ แล้วสามารถมองเห็นแนวทางการหาคำตอบได้ง่ายขึ้น สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหาที่เป็นนามธรรม โดยนำเสนอผ่านแถบเส้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  เพื่อให้นักเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ได้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นวิธีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนา องค์ความรู้ในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นสูง การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย  1)  เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75 /75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  3)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา   โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม กลุ่มสถานศึกษาที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  จำนวน  28  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 3 ชนิด  ได้แก่  ชุดแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   จำนวน  13 เล่ม   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.51  ถึง  0.82  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.80   แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale5  ระดับ  จำนวน  10  ข้อ   ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก  (rxy)  ตั้งแต่  0.27  ถึง  0.68  และมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.73  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

            ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

                   1.  ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  โดยใช้รูปบาร์โมเดล  (Bar Model)   กลุ่มสาระ         การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  มีประสิทธิภาพ  84.32/81.48  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

                  2.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล                                 (Bar Model)  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                  3.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล              (Bar Model)   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ มีค่าเท่ากับ                0. 6732    แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน  ร้อยละ  67.32

                   4.  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล                            (Bar Model) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

            โดยสรุป  ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar  Model)  ดังกล่าว 

มีคุณภาพเหมาะสม  สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อีกวิธีหนึ่ง

 

 

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[ 1500]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

[ 2941]

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

[ 2095]

การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน

[ 1100]

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง

[ 891]