+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางยุภาพร ชมภูเพชร


เจ้าพนักงานธุรการ

นางยุภาพร ชมพูเพชร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 31 มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานรับ-ส่งหนังสือราชการ / งานเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
2) งานเสนอแฟ้มงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามจนแล้วเสร็จ/งานขอหนังสือรับรอง
3) งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
4) งานวางแผนการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
5) งานข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Website
6) งานทะเบียนประวัติและกพ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
7) งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ก.ค.ศ. 16
8) งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9) งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
10) งานจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
11) งานนายทะเบียนภาครัฐระบบจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
12) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย