+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางยุภาพร ชมภูเพชร


เจ้าพนักงานธุรการ
080-4218185

นางยุภาพร ชมพูเพชร ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 7 (กลุ่มอำนวยการ) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1) งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
2) งานเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3) งานเสนอแฟ้มงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามจนแล้วเสร็จ
4) งานขอหนังสือรับรอง
5) งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
6) งานวางแผนการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
7) งานทะเบียนประวัติและกพ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
8) งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ก.ค.ศ. 16
9) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
10) งานจัดทำฐานข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC) และข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
11) งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กสจ.
12) งานนายทะเบียนภาครัฐระบบจ่ายตรงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ
13) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย