+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสุวรรณภา เนตรคุณ


นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
096-4062250
su.wan.napa@hotmail.com
นางสุวรรณภา เนตรคุณ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 24
ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
2) งานทะเบียนประวัติ/กพ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
3) งานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ก.ค.ศ. 1
4) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
5) งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลุกจ้างประจำ
6) งานขอเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารให้แก่ครุ ตามมาตรา 14 (5) แห่ง พ.ศ. 2497
8) งานขอพระราชทานเพลิงศพ
9) งานขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน / ราชการชายแดน
10) งานขอหนังสือรับรอง ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
11) งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ
12) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย