+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ


นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
087-2387307
thidaratt27@gmail.com
นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 27 มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
1) งานแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2) งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
5) งานสรรหาพนักงานราชการในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7) งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
8) งานดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9) งานดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10) งานรายงานการจ้างพนักงานราชการ
11) งานรายงานผลการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการในระบบโปรแกรม SET
12) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
13) งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
14) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย