+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ


นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
06 3679 9238
นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 26 มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
1) งานแต่งตั้งผู้รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
2) งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4) งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
5) งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6) งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) งานขอโอน/รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
9) งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
10) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย