+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวเมทิกา โคกลือชา


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางสาวเมทิกา โคกลือชา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
อ 37 ทำหน้าที่ หัวหน้างานติดตามประเมินผลและรายงาน มีหน้าที่กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในงานติดตามประเมินผล และรายงานก่อนเสนอตามลำดับ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม กรณีผู้อำนวยการกลุ่ม ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นลำดับที่ 2 รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่อไปนี้
3.1 กำหนดแผนการติดตามประเมินผล และเร่งรัดให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามกำหนดเวลา
3.2 ประสานงานการติดตามตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาจากหน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สำนักตรวจติดตามทุกระดับ
3) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ประสานงานการติดตามตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา จากหน่วยงาน ดังนี้
1) สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
2) สำนักงานศึกษาธิการภาค
3) สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
3.4 ดูแลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแบบติดตาม
และประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี รายงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
3.6 จัดทำแผนกำกับ ติดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พร้อมเร่งรัดให้มีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ในแผน
3.7 กำกับติดตาม รายงาน ประเมินผลตามแผน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับงบบุคลากร
งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน
3.8 ประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.9 ร่วมกับสถานศึกษา กำหนดปัจจัยหลัก สู่ความสำเร็จและตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.10 พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.11 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเผยแพร่สาธารณชน
3.12 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่สำนักตรวจติดตามทุกระดับกำหนดและจัดส่งตามเวลาที่กำหนด
3.13 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อราชการในงานที่รับผิดชอบ
3.14 งานข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
3.15 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวิเคราะห์งบประมาณ
4. นางลมุล เนตรคุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 34 ทำหน้าที่ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในงานวิเคราะห์งบประมาณ รายงานก่อนเสนอตามลำดับ และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่อไป
4.1 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี ในรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบประมาณอื่น
ทุกประเภท
4.2 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
4.3 การของบประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
4.4 การขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณรายการซ่อมแซ่มอาคารเรียน อาคารประกอบกรณีปกติและประสบภัยพิบัติ
4.5 จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ทุกแผนงาน/โครงการ
4.6 ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงาน ในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางการปฎิบัติ
4.7 จัดสรรงบประมาณประจำปี รายการเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน เงินสมทบ และงบดำเนินงาน
ให้นักเรียนทุกระดับ
4.8 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนงบดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ในระดับต่าง ๆ
4.9 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินปัจจัยพื้นฐาน)
4.10 วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปี รายการงบบุคลากร ค่าจ้างค่าตอบแทนเงินสมทบ ประกันสังคม ของข้าราชการและลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น
4.11 ดูแลระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถานศึกษา
4.12 แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในหมวดเงินที่เกี่ยวข้อง
4.13 จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4.14 รายงานการของบประมาณค่าสาธารณูปโภคในกรณีปกติ และไม่เพียงพอ
4.15 ประเมินผลและรายงานการใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.16 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อประสานงาน
4.17 ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานและติดตามงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
4.18 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย