+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ


ยามรักาษาการณ์
098-3211218
#
นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) อยู่เวรยาม รักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บ้านพัก อาคารสำนักงาน และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและได้รับความสะดวกเป็นอย่างดียิ่ง
๒) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ทราบเป็นประจำทุกวัน
/๓) กรณีเหตุการณ์...
๓) กรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น เกิดวาตภัย อัคคีภัย อุทกภัย ให้รีบรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทราบทางโทรศัพท์หรือด้วยวาจาทันทีและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอผู้บังคับบัญชาทันที
๔) งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน
๕) งานรับผิดชอบสิ่งของ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๖) งานตกแต่ง ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
๗) งานรดน้ำบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลหรือไม้อื่น ๆ รอบบริเวณสำนักงาน
๘) งานรักษาความสะอาดบริเวณพื้นถนน ความสะอาดสระน้ำตลอดจนบริเวณอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๙) งานทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้รอบบริเวณสำนักงาน
10) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย