+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี


แม่บ้าน
061-3681738
-
นางสาวจารุวรรณ นุ่นภักดี ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการในสำนักงาน
๒) งานรับผิดชอบสิ่งของ เครื่องใช้ถ้วยชาม แก้วน้ำพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๓) งานรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง) ทุกห้อง และอาคารกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องน้ำทุกห้อง และห้องประชุมทุกห้อง
๔) รายงานการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ในห้องน้ำและอื่นๆ เพื่อซ่อมบำรุง
๕) รายการใช้อุปกรณ์การทำความสะอาด อาทิ อ่างล้างมือ ห้องน้ำ กระจก เพื่อดำเนินการจัดซื้อไม่ให้บกพร่อง
๖) งานรดน้ำต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผลหรือไม้อื่น ๆ รอบห้องประชุม และรอบอาคารสำนักงาน
๗) เช็ดกระจกทุกครั้งที่เห็นว่ามีคราบสกปรก
๘) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย