+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวปรียานันท์ โสภา


นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
099-8171994
-
นางสาวปรียานันท์ โสภา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) งานยานพาหนะ
(1.๑) งานวิเคราะห์ภารกิจสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
(1.๒) งานเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์
(1.๓) งานการควบคุม ตรวจสอบสภาพบำรุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
2) งานช่วยอำนวยการ
(2.๑) งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
(2.๒) งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3) งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(3.1) งานควบคุมภายใน
4) งานประสานการดำเนินงานรับบริจาค
5) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (ลำดับที่ 2) กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย