+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางหฤทัย แก่นสำโรง


เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
097-3197496
haruthai_new@hotmail.com
นางหฤทัย แก่นสำโรง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ 6 มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) งานประสานงาน
(๑.๑) ประสานงานภายในและภายนอกสำนักงาน
(๑.๒) งานประสานเชื่อมโยงและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๒) งานสารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๒.๑) งานรับ ? ส่งหนังสือราชการ
(๒.๒) งานการจัดทำหนังสือราชการ
(๒.๓) งานจัดเก็บหนังสือราชการ
(๒.๔) งานการยืมหนังสือราชการ
(๒.๕) งานทำลายหนังสือราชการ
๓) งานการจัดระบบบริหาร
(๓.๑) งานจัดระบบบริหาร
(๓.๒) งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
(๓.3) งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติหน้าที่งานจัดระบบบริหาร ร่วมกับ นางสาวภนิดา แก้วมณี โดยปฏิบัติงานในลักษณะทีมงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้
5) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
- งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
6) งานกองทุนสวัสดิการให้ความช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
7) งานด้านสวัสดิการ การสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามกรณี ในเบื้องต้นเท่าที่ไม่ขัดต่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
8) งานการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
9) งานส่งเสริมเอกลักษณ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญต่างๆ
10) งานบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
11) งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
12) งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
13) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย