สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) กลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินารายณ์

โพสต์เมื่อ : 12 มี.ค. 2567 เวลา 14:35 น. IP: 182.232.104.74
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2567 ดร.ชัชวาล อาราษฎร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายเสกสรร มีสารพันธ์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพร้อมด้วย นางสาววิชชุดา ตรีเนตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ รับผิดชอบงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ณ โรงเรียนบ้านบัวขาว (พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมนำผลงานสนับสนุนการประเมินในครั้งนี้ คณะกรรมการประเมินตามกระบวนการประเมิน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณท่านผอ.จันทร์เพ็ญ วรรณขาว คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการนิเทศ ติดตาม การประเมินในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ