สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

กลุ่มโรงเรียนนามน


โพสต์โดยกลุ่มโรงเรียนนามน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

นำเสนอผลงานสถานศึกษาสีขาว ตามมมาตรการ 5 ด้าน

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 41 ครั้ง

คัดกรองความสามารถในการอ่านและเขียน ครั้งที่ ๒

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 43 ครั้ง

กิจกรรวันคริสต์มาสและวันปีใหม่

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 40 ครั้ง

กราบมนัสกรและถวามกระเช้าสุขภาพ เนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 37 ครั้ง

กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 35 ครั้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา นามนเกมส์

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 32 ครั้ง

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 30 ครั้ง

โครงการส่งสุขก่อนปีใหม่ ส่งสุขให้น้องโรงเรียนหัวงัววิทยาคม

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 37 ครั้ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 46 ครั้ง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ป.1-3

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 27 ครั้ง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กิจกรรมจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ได้รับเหรียญทอง

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 28 ครั้ง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กิจกรรมมารยาทงามอย่างไทย ได้รับเหรียญทอง

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 19 ครั้ง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ กิจกรรมร้อยมาลัยดอกไม้สด ได้รับเหรียญทอง รองระเลิศอันดับ ๒

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 21 ครั้ง

ประเพณี ลอยกระทง

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 17 ครั้ง

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธราชเจ้า

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 16 ครั้ง

ทอดถวายมหากฐิน ณ วัดโพธิ์ชัยนาราม บ้านหัวงัว

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 21 ครั้ง

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 17 ครั้ง

บุญกฐินสามัคคี วัดศรีสุมังคลาราม

วันที่โพสต์ 12 ม.ค. 2567 โดย กรพินธุ์ มันปาฏิ อ่าน 16 ครั้ง

กำลังแสดงหน้า 3 จาก 15 หน้า

บุคลากร
นายนิคม จันทร์ช่วย
ผอ.รร.สงเปลือยวิทยายน
นางวิลาสินี วิริทธิ์วโรรัศม์
ผอ.รร.บ้านโนนเที่ยง
นายลิขิต โทจันทร์
ผอ.รร.นามนราษฏร์สงเคราะห์
(รก.)ผอ.รร.ดงสวางวรวิทย์
นางสาว นิตยา คำพรมมา
ผอ.รร.ยิ่งสันต์วิทยา
นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม
ผอ.รร.หนองบัวใน
นางสาวอรณิชชา อัศวภูมิ
ผอ.รร.หนองหญ้าปล้อง
นายเดชา ศรีรักษา
ผอ.รร.สังคมพัฒนา
นางพิมพ์จันทร์ อุนยะนาม
ผอ.รร.หนองบัวนอก
นายธนทัย ประภาศรี
ผอ.รร.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
นางแพรวพรรณี จันทร์ช่วย
ผอ.รร.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
นางสาวสุรชา เวินชุม
ผอ.รร.หนองคอนเตรียมราฎร์บำรุง
นางสาวภัทรภร เขจรลัย
ผอ.รร.เย็นสยามวิทยา
นางสาวกัญญาณัฐ ดลสถิตย์
ผอ.รร.หัวงัววิทยาคม
(รก.)ผอ.รร.หนองแวงหนองน้อยวิทย
นางสาวบุญญาพร แสนใจ
ผอ.รร.คำยิ่งหมีมณีเวทย์
นายสุวรรณ โพธิชัย
ผอ.รร.บ้านแห่เจริญวิทย์
นางปริศนา โสภารีย์
ผอ.รร.สามัคคีวิทยาคม
ว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ บุษดี
ผอ.รร.หนองโพนสูง

MAIN LINK