+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-news งานเกษียณอายุราชการ
date_range29 ก.ย. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
 
   
ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-019-762

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร : 043-019762 กด 8

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 3 date_range22 ส.ค. 2566
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน date_range3 ก.ค. 2566
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 date_range16 พ.ค. 2566
ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 date_range16 พ.ค. 2566
แบบติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขัันพื้นฐาน ตามตัวชี้วัด QP และ ตัวชี้วัด AP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 date_range25 เม.ย. 2566

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7

เวปไซต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ date_range28 ก.ย. 2566
นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย date_range25 ก.ย. 2566
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหวในศูนย์การเรียนสำหรับ date_range25 ก.ย. 2566
นิเทศ ติดตาม และประเมินการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ date_range22 ก.ย. 2566
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนางานตามบันทึกข้อตกลง PA คณะครูโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ date_range21 ก.ย. 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 043-019762 กด 4

รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา date_range24 ส.ค. 2566
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุ date_range22 ส.ค. 2566
แก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งค date_range13 ส.ค. 2566
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2566 date_range8 ส.ค. 2566
รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก date_range4 ส.ค. 2566

กลุ่มอำนวยการ
โทร : 043-019762 กด 2

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 043-019762 กด 11

เผยแพร่ผลงาน

การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 date_range31 ก.ค. 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range18 พ.ย. 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ date_range18 พ.ย. 2564
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน date_range4 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง date_range3 มิ.ย. 2564

 

 

นายสุริยะ ใจวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายทรงวุฒิ ศรล้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

MAIN LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านโนนค้อ

date_range20 ก.ย. 2566 person นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3