ช่องทางแจ้งการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน เพื่อนำไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงมุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐ ในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ การแจ้งเบาะแสการ กระทำผิดกฎหมาย และการเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำติชมได้ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการประชาชน ที่มีความรวดเร็ว สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จึงได้มีการจัดตั้งเว็บไซต์ สำหรับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก โดยเรื่องราวที่เสนอจะได้รับการพิจารณา และแจ้งผลให้ทราบภายในเวลาอันสมควร

** ช่องทางนี้มีการคุ้มครองสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

เรื่องที่ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

กรุณาระบุชื่อของท่าน โดยข้อมูลนี้ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จะปกปิดข้อมูลของท่าน ไว้เป็นความลับ

ตัวอย่าง 0811234567

รหัสยืนยัน ใส่รหัสนี้ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันการแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์