+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ร่วมการดำเนินกิจกรรม เคารพธงชาติ-ร้องเพลงชาติ
date_range28 มี.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-869-104

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

หน่วยตรวจสอบภายใน

เผยแพร่ผลงาน

การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 date_range31 ก.ค. 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range18 พ.ย. 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ date_range18 พ.ย. 2564
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน date_range4 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง date_range3 มิ.ย. 2564

 

 

นายสุริยะ ใจวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายทรงวุฒิ ศรล้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

MAIN LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

date_range28 มี.ค. 2566 person คำม่วงจรัสวิทย์

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕

date_range23 มี.ค. 2566 person นางสาวณัฐธยาน์ พลลาชมพูนสิน

ปัจฉิมนิเทศจบการศึกษาปีการศึกษา 2565

date_range22 มี.ค. 2566 person นางสาวปาลินี อรรคเศรษฐัง

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3เรื่องประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร date_range24 มี.ค. 2566
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 date_range1 ก.พ. 2566
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสุหลังเก่า ประจำปีงบประมาณ 2566 date_range28 ต.ค. 2565
การจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน date_range29 มี.ค. 2565
การจัดซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะนักเรียน date_range29 มี.ค. 2565

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3