+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   
 
   
ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-019-762

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 date_range25 พ.ย. 2566
การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี date_range16 พ.ย. 2566
นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธฺราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี date_range16 พ.ย. 2566
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี date_range16 พ.ย. 2566
นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี date_range16 พ.ย. 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 043-019762 กด 4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น date_range27 พ.ย. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 เพื่ date_range23 พ.ย. 2566
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ date_range8 พ.ย. 2566
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ครั้งที่ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 date_range31 ต.ค. 2566
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 2 ครั้งที่ 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดส date_range27 ต.ค. 2566

กลุ่มอำนวยการ
โทร : 043-019762 กด 2

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 date_range8 พ.ย. 2566
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ date_range8 พ.ย. 2566
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา date_range8 พ.ย. 2566
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการฯ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 date_range8 พ.ย. 2566
ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2564 date_range8 พ.ย. 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 043-019762 กด 11

เผยแพร่ผลงาน

การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 date_range31 ก.ค. 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range18 พ.ย. 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ date_range18 พ.ย. 2564
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน date_range4 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง date_range3 มิ.ย. 2564

 

 

นายชัชวาล อาราษฎร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายทรงวุฒิ ศรล้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

MAIN LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมวันลอยกระทงโรงเรียนบ้านนาคู

date_range30 พ.ย. 2566 person นายประยัณร์ พิมพ์รส

กิจกรรมวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า

date_range25 พ.ย. 2566 person โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย

เกี่ยวข้าว โรงเรียนบ้านกลาง

date_range25 พ.ย. 2566 person สุรบดินทร์ ใจเย็น

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3