+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 
ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-019-762

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนโยบายและแผน
โทร : 043-019762 กด 8

ประกาศนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงปม. พ.ศ. 2567 - 2568 date_range8 พ.ค. 2567
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 date_range17 เม.ย. 2567
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 date_range17 เม.ย. 2567
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบ date_range27 ก.พ. 2567
นโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 date_range15 ก.พ. 2567

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-019762 กด 7

ประกาศ สมศ. ที่ 157/2567 รายชื่อสถานศึกษา #ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับการประกันคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 date_range14 มิ.ย. 2567
รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ปีการศึกษา ๒๕๖๖ date_range10 มิ.ย. 2567
การประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ สพฐ, ทาง OBEC Channel โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย date_range5 มิ.ย. 2567
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย date_range31 พ.ค. 2567
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู็ช่วย วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ ๑ date_range30 พ.ค. 2567

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 043-019762 กด 4

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำ date_range13 พ.ค. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหต date_range7 พ.ค. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลฯ รองผู้อำนวยการสถานศึก date_range7 พ.ค. 2567
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในการคัดเลือกบุคคลฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา date_range29 เม.ย. 2567
แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็ date_range23 เม.ย. 2567

กลุ่มอำนวยการ
โทร : 043-019762 กด 2

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 date_range6 ก.พ. 2567
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 date_range8 พ.ย. 2566
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ date_range8 พ.ย. 2566
ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา date_range8 พ.ย. 2566
กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการฯ ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 date_range8 พ.ย. 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน
โทร : 043-019762 กด 11

เผยแพร่ผลงาน

การใช้และพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้รูปบาร์โมเดล (Bar Model) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 date_range31 ก.ค. 2565
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range18 พ.ย. 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ date_range18 พ.ย. 2564
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน date_range4 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง date_range3 มิ.ย. 2564

 

 

 

 

นายชัชวาล อาราษฎร์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายทรงวุฒิ ศรล้อม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

MAIN LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

date_range20 มิ.ย. 2567 person นางสาวปรางค์นุช การอรุณ

การนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

date_range18 มิ.ย. 2567 person นางสาวปรางค์นุช การอรุณ

กิจกรรม ๑ แสนต้น ๑ แสนความดี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

date_range18 มิ.ย. 2567 person นางสาวปรางค์นุช การอรุณ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย

date_range17 มิ.ย. 2567 person โรงเรียน หนองสนมราษฎร์อำนวย

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3

ติดต่อสอบถาม