+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เป็นประธานการฌานกิจศพฯ
date_range30 พ.ย. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-News)

ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-869-104

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281

การประเมินผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่194 date_range14 ต.ค. 2564
24 กันบายน 2564 นายสุริยะ ใจวงษ์ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีมอบตราพระราชทาน date_range25 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การนำส่งข้อมูลนักเรียน ป.6 และ ม.3 ผ่านระบบ O-NET date_range7 ก.ย. 2564
การประชุมเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา date_range6 ก.ย. 2564
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 การประชุมทางไกลเพื่อรับฟังวิธีการและแนวทางขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลฯ date_range1 ก.ย. 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 043-869064

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 date_range25 พ.ย. 2564
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย date_range18 พ.ย. 2564
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 date_range1 พ.ย. 2564
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 date_range24 มิ.ย. 2564
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก date_range23 มี.ค. 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร : 043-869395

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนภารกิจงานพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำศูนย์เครือข่ายเฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน date_range2 ก.ย. 2564
การอบรมโครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (นำร่องโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 3) date_range26 ส.ค. 2564
ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ date_range22 เม.ย. 2564
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ date_range9 เม.ย. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ระบบ NISPA / ระบบ CATAS date_range29 มี.ค. 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร : 043-869064

โครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร ?การสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement: PA วันที่ 13 กันยาย date_range8 ก.ย. 2564
อบรมออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4) date_range15 ส.ค. 2564
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) กับการประเมินวิทยฐานะ(ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะและ date_range13 ส.ค. 2564
คุรุสภา เชิญอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตร ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ date_range29 ก.ค. 2564
ศธ.เปิดอบรมออนไลน์ 10 หลักสูตร ผ่านการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ สูงสุด 10 อันดับแรกได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ date_range21 ก.ค. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range18 พ.ย. 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ date_range18 พ.ย. 2564
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน date_range4 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง date_range3 มิ.ย. 2564
ผลงานทางวิชาการ เรื่องชุดฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ date_range9 เม.ย. 2564

 

 

นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวิภา สายรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาา

MAIN LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


วรสารโรงเรียนบ้านดอนอุมรัว ฉบับที่ 15 ปี 2564 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุ...

date_range2 ธ.ค. 2564 person โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว สพป.กาฬสินธุ์

ประชุมการพิจารณาอนุญาตให้โรงเรียนเปิด Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25...

date_range1 ธ.ค. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

ติดตาม ประเมิน


date_range28 พ.ย. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

อบรมการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit : ATK

date_range28 พ.ย. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ที่มีอายุค...

date_range28 พ.ย. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานการณ์โรคโควิด-19

date_range28 พ.ย. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับวัคซีน Pfizer

date_range28 พ.ย. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

การนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

date_range28 พ.ย. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3