+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-869-104

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร : 043-869064

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก date_range23 มี.ค. 2564
กำหนดการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ date_range17 มี.ค. 2564
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ date_range8 มี.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป date_range2 มี.ค. 2564
กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังก date_range19 ก.พ. 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร : 043-869395

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ date_range22 เม.ย. 2564
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ date_range9 เม.ย. 2564
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / ระบบ NISPA / ระบบ CATAS date_range29 มี.ค. 2564
แบบฟอร์มเอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน date_range26 มี.ค. 2564
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนกรณีบ้านนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย date_range17 มี.ค. 2564

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร : 043-869394

การประชุมทางไกล coaching ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา date_range29 เม.ย. 2564
ตารางสรุปจำนวนนักเรียนแยกชาย - หญิง ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) เป็นรายชั้น และรายโรงเรียน จำนวน 58 โรงเรียน (DMC) ข้อมูล ณ 2 date_range24 เม.ย. 2564
ตารางสรุปจำนวนนักเรียนแยกชาย - หญิง ห้องเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา เป็นรายชั้นและรายโรงเรียน แยกตามกลุ่มสถานศึกษา (DMC) ข้อมูล ณ 20 ก date_range24 เม.ย. 2564
รายชื่อโรงเรียน ผู้บริหาร ที่ตั้ง และเบอร์โทรศัพท์แยกตามกลุ่มสถานศึกษา date_range24 เม.ย. 2564
ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลบุคลากร และเบอร์โทรศัพท์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 date_range24 เม.ย. 2564

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร : 043-869064

ประกาศ หลักสูตรการอบรม สสวท. 12 หลักสูตร ที่ได้จัดอบรมไปแล้วในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ผ่านการรับรองจาก ก.ค.ศ. แล้ว date_range11 พ.ค. 2564
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำห date_range8 พ.ค. 2564
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด date_range6 พ.ค. 2564
วิธีพิมพ์ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู พิมพ์สำเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากระบบ ksp ในเว็บไซต์ คุรุสภา date_range4 พ.ค. 2564
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) date_range24 เม.ย. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน สพป.กส.3

นายสุริยะ ใจวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดร.ปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวิภา สายรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

MAIN LINK

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

OIT11 OIT12 OIT13 OIT14 OIT15 OIT16 OIT17 OIT18 OIT19 OIT20
OIT21 OIT22 OIT23 OIT24 OIT25 OIT26 OIT27 OIT28 OIT29 OIT30
OIT31 OIT32 OIT33 OIT34 OIT35 OIT36 OIT37 OIT38 OIT39 OIT40
OIT31 OIT32 OIT33 OIT34 OIT35 OIT36 OIT37 OIT38 OIT39 OIT40

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นักเรียนที่มี...

date_range15 พ.ค. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นักเรียนที่มีผ...

date_range15 พ.ค. 2564 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

ประกาศโรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194

date_range14 พ.ค. 2564 person นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นายสมรศักดิ์ วันโนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค...

date_range8 พ.ค. 2564 person โรงเรียนบ้านนาคู กลุ่มสถานศึกษาที่

มอบทุน กสศ. ให้กับนักเรียนกลุ่มรอยต่อ

date_range6 พ.ค. 2564 person โรงเรียน บ้านกกตาล

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3