+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ (e-NEWS)

ติดต่อ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 043-869-104

ข่าวจากกลุ่มงาน สพป.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร : 043-869281

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โทร : 043-869064

ลิงค์รายงานการได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 date_range11 ม.ค. 2565
ลิงค์รายงานการผ่านอบรมโครงการต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 date_range11 ม.ค. 2565
พัฒนาาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสืออิเล็กทรอนิกส์ date_range6 ม.ค. 2565
โครงการอบรมออนไลน์ (Online) หลักสูตร ?การสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement: PA วันที่ 13 กันยาย date_range8 ก.ย. 2564
อบรมออนไลน์ฟรี สสวท. หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4) date_range15 ส.ค. 2564

หน่วยตรวจสอบภายใน

เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประกอบชุดฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 date_range18 พ.ย. 2564
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ วิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ date_range18 พ.ย. 2564
การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาครูสู่ NRD8H MODEL ที่มีผลต่อคุณภาพโรงเรียนสุขภาวะ โรงเรียนบ้าน date_range4 มิ.ย. 2564
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ส่งเสริมการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานของครู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน (ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน) โรงเรียนทุ่ง date_range3 มิ.ย. 2564
ผลงานทางวิชาการ เรื่องชุดฝึกทักษะสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ date_range9 เม.ย. 2564

 

 

นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางวิภา สายรัตน์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายมนตรี จันทวงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาา

MAIN LINK


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน


โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 7 ท่าน ที่ไ...

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

OBEC LINE : รางวัลเพชรเสมากาฬสินธุ์สาม เนื่องในวันครู ครั้งที่66 ปีพ.ศ.2565

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

OBEC LINE : กิจกรรมวันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2564 (Christmas Day)

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

OBEC LINE : จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื...

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

ประกาศเจตจำนงสุจริตการบริหารงานโรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500)

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

OBEC LINE : โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) สุ่มตรวจ ATK ให้กับนักเรียนซ...

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สมาชิกชมรมครูบำนาญอำเภอกุฉินารายณ์ ณ อาค...

date_range19 ม.ค. 2565 person สารสนเทศ โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู

วงอังกะลงโรงเรียนนาขามวิทยา

date_range19 ม.ค. 2565 person โรงเรียน นาขามวิทยา

จดหมายข่าวฉบับที่ 1


date_range17 ม.ค. 2565 person นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน

กิจกรรมวันครู 2565


date_range17 ม.ค. 2565 person นางสาวณัฐกานต์ บุญทัน

more_horiz

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอรับบริการจากเรา

ที่ตั้งสพป.กส.3