สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์เมื่อ : 19 ก.พ. 2564 เวลา 10:47 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

ชื่อเรื่อง       แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ผู้ศึกษา       นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์

หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ปีที่ศึกษา       2563

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 2) แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ดำเนินการศึกษา ในลักษณะการวิจัยแบบผสมผสาน ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน  199 โรง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1.    สภาพแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีสภาพแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 5 ด้าน 29 มีห้องพระพุทธศาสนา หรือลานธรรม ด้านการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง รองลงมาคือ บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และข้อที่ปฏิบัติต่ำสุดคือ  นักเรียน ครู และผู้บริหาร ทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัด เดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม และรายข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม รองลงมาคือ รักษาศีล 5 ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ  ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธอยู่ในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายข้อ ก่อนประชุมทุกครั้ง ด้านกิจกรรมวันพระอยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม และรายข้อ โดยข้อที่มีการปฏิบัติสูงสุดคือ สวดมนต์แปล รองลงมาคือ ใส่เสื้อสีขาวทุกคน ส่วนข้อที่มีการปฏิบัติต่ำสุดคือ รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน

           2. แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย

 7 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวทาง 2) วางแผนดำเนินการ 3) ดำเนินการตามตัวชี้วัด 4) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) พัฒนา/ปรับปรุง 6) สรุป/รายงานผล และ7) นำเสนอผลประเมิน

 

 

 

 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึก

[ 4]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการนำของดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานการประเมินสัมฤทธิผลกา

[ 4]

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

[ 9]

สถานศึกษาพอเพียง VS ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านการศึกษา

[ 16]

ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

[ 8]