สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.go.th
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
 

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

โพสต์เมื่อ : 15 ก.พ. 2564 เวลา 15:18 น. IP: 1.20.156.140
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๑ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กส.๓ ประธานคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ชุดที่ ๑๐ พร้อมนายเจนณรงค์ เวียงวะลัย ผอ.รร.บ้านดินจี่ นายพรชัย เทศารินทร์ ผอ.รร.บ้านหนองม่วง นายบรรทม ซะสันติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายประภวิษณ์ุ จิตจักร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการนิเทศการบริหารการศึกษาที่ รร.ในกลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียน และนำเสนอ Best Practice ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ อำเภอสมเด็จ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต ๓ เสร็จแล้วศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  พร้อมนำเสนอ 

รร.บ้านสี่แยกสมเด็จร่วมบันทึกภาพกับคณะกรรมการ
ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมห้องสมุดรักการอ่าน ห้องสมุด 3
เยี่ยมชั้นเรียนปฐมวัย รร.หนองบัวโดน (วรนารถประชานุ
โรงเรียนบ้านหนองแวงรับฟังข้อชื่นชมและข้อเสนอแนะ

เนื้อหาหมวดเดียวกัน


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึก

[ 4]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยการนำของดร.เจษฎา คะโยธา ผอ.กลุ่มฯ พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ ร่วมงานการประเมินสัมฤทธิผลกา

[ 4]

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

[ 9]

สถานศึกษาพอเพียง VS ศูนย์การเรียนรู้ฯ ด้านการศึกษา

[ 16]

ขั้นตอนการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา

[ 8]