+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายอาทิตย์ อรรถวิลัย


พนักงานขับรถ
098-1737970
#
นายอาทิตย์ อรรถวิลัย ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานจ้างบริการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) งานดูแล บำรุงรักษารถยนต์ ต่อทะเบียนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๔๒๖๘ กาฬสินธุ์ หมายเลขทะเบียน กง ๙๕๘๔ กาฬสินธุ์ หมายเลขทะเบียน บต ๙๕๘๗ กาฬสินธุ์ หมายเลขทะเบียน บน ๑๖๘๓ กาฬสินธุ์
๒) งานตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการนำไปใช้และหลังจากใช้งานทุกครั้ง
๓) งานตรวจสอบสภาพความจำเป็นรถยนต์ก่อนการบำรุงรักษาทุกครั้ง เช่น การซ่อม การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง การเปลี่ยนยาง ฯลฯ
๔) งานกรณีรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบและกำกับดูแลประสบอุบัติเหตุ หรือ ได้รับความเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วยวาจาก่อนและให้รีบรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
๕) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย