+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายสุเมธ ปาละวงษ์


นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
064-1350792
Sumeth.p@hotmail.com
นายสุเมธ ปาละวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๖ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) งานประชาสัมพันธ์
2) งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
3) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
4) งานติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (ลำดับที่ ๑) กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย