+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวพิชชานันท์ นุ่มด้วง


เจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการเงิน)
084-9224920
benjamas102519@gmail.com
นางสาวเบญจมาศ นุ่มด้วง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานการเงิน กลุ่มบริหารงานการเงินและ สินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานเบิกเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการปกติ
(๒) งานเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด
(๓) งานตรวจสอบหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ทุกประเภท
(๔) งานกรอกข้อมูลโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินประจำปี
(๕) งานบันทึกข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนเข้าบัญชีโรงเรียนในสังกัด
(๖) งานปฏิบัติแทน นางสาวอัญชิกาญจน์ ใจศิริ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(๗) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย