+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์


เจ้าหน้าที่ธุรการ
087-2129349
Jureenartsekhot35@gmail.c
นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
(๑) งานจัดทำบัญชีวัสดุสำนักงานทุกแผน /งาน
(๒) งานเก็บ-จ่ายพัสดุในสำนักงาน
(๓) งานล้างพักสินทรัพย์
(4) งานจัดทำและควบคุมทะเบียนวัสดุของสำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
(5) งานจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์สำนักงานให้เป็นปัจจุบัน
(6) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
(7) งานจัดทำงบเดือนเกี่ยวกับงานในส่วนที่รับผิดชอบส่งให้งานบัญชี
(8) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย