+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวปรียกาญจน์ บุญตะหล้า


เจ้าหน้าที่ธุรการ
062-1955236
#
นางสาวปรียากาญจน์ บุญตะหล้า ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง งานจ้างเหมาบริการทั่วไป รับผิดชอบงาน ศูนย์ One Stop Service ทำหน้าที่งานธุรการกลุ่ม เสนอหนังสือของกลุ่ม และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่อไปนี้
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการปฎิบัติงานของบุคลากร
ให้รวดเร็ว ประหยัดและสะดวก มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
2) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อราชการ
ในงานที่รับผิดชอบ
3) ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(4.1) งานออกหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร อาคารสงเคราะห์
(4.2) งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน
(4.3) งานออกหนังสือรับรองตัวบุคคล
(4.4) งานออกหนังสือรับรองสถานศึกษา
(4.5) งานออกหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
(4.6) งานออกหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา
(4.7) งานออกหนังสือรับรองคำขอกู้สวัสดิการออมสิน
(4.8) งานออกหนังสือรับรองคำขอกู้เงินอาคารสงเคราะห์
(4.9) งานออกหนังสือรับรองคำขอกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
(4.10) งานออกบัตรประจำตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับบำนาญ
(4.11) บริการข้อมูลสารสนเทศ
5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย