+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวอัญชิกาญน์ ใจศิริ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
088-3196873
#
นางสาวอัญชิกาญจน์ ใจศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
(๑) งานรับ ? ส่งหนังสือราชการ ทาง e-office และ e-filling ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินและสินทรัพย์
(๒) งานตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการบำนาญ
ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด
(๓) งานตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร ของข้าราชการบำนาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด
(๔) งานตรวจสอบหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ทุกประเภท
(๕) งานแจ้งอนุมัติเงินประจำงวดกลุ่มที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัด
(๖) งานโต้ตอบหนังสือราชการในส่วนที่รับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานแทน นางสาวประภาภรณ์ สิงห์นันท์ กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
(๘) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย