+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายขจรพงศ์ นามสง่า


พนักงานพิมพ์
086-2421128
นายขจรพงศ์ นามสง่า ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(๑.๑) งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(๑.๒) งานบริการอาคารสถานที่ และกำกับดูแลห้องประชุมให้พร้อมในการประชุม
(๑.๓) งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
- งานแต่งตั้งเวรยาม
2) งานบริหารจัดการขยะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
3) งานยานพาหนะ
(3.๑) งานวิเคราะห์ภารกิจสำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจำเป็นต้องใช้ยานพาหนะส่วนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
(3.๒) งานเตรียมความพร้อมการให้บริการผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่แจ้งความประสงค์
(3.๓) งานการควบคุม งานตรวจสอบสภาพ งานบำรุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน
(3.4) การรายงานข้อมูลรถราชการ
(3.5) งานการขอใช้รถราชการ
4) งานมาตรการประหยัดพลังงาน
- งานประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
- รายงานผลการใช้พลังงานหน่วยงานราชการผ่านอินเตอร์เน็ต (www.ereport.energy.go.th)
- สรุปรายงานผลการใช้พลังงาน
5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย