+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาววรรณพร ปัสสะ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
092-9826193

นางสาววรรณพร ปัสสะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการจ้างเหมา
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1) งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
2) งานเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ งานเบิกจ่ายวัสดุ กลุ่มบริหารงานบุคคล
3) งานเสนอแฟ้มงานเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาลงนามจนแล้วเสร็จ
4) งานขอหนังสือรับรองขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ
5) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
6) งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
7) งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
8) งานวางแผนการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
9) งานข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Website
10) งานรับ-ส่งหนังสือราชการงานเบิกจ่ายวัสดุ
13) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย