+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

จ.อ.ไวกูล มะลิรส


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
091-8692601
Waik_m@hotmail.com
จ.อ.ไวกูล มะลิรส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ ศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๙ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบ ประกาศ กฎกระทรวง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๒. รับผิดชอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด เสนอแนะให้คำปรึกษางานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๓. งานส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
๔. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา งานพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
๕. งานตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษางานตามนโยบายของจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรืองานของหน่วยงาน /ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกลุ่ม ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมาย
๖. งานในฐานะกรรมการ อนุกรรมการ ตาม พ.ร.บ. และคณะทำงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้ง งานวิทยากรระดับจังหวัด ระดับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๗. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน
และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๘. กรณีไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้บุคคลต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลำดับ ดังนี้
8.๑ นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
8.๒ นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
9. งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย