+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายประภวิษณุ์ จิตจักร


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
08 7844 4494
นายประภวิษณุ์ จิตจักร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ อ 33 มีหน้าที่ให้รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ควบคุม ดูแล กลั่นกรอง และแนะนำการปฏิบัติงานของข้าราชการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มให้เป็นไปตาม คำสั่งและระเบียบของทางราชการ
1.2 กำหนดแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาและปรับแผน
การปฏิบัติงานหรือพัฒนาวิธิการดำเนินงานในกลุ่มนโยบายและแผน
1.3 รายงานผลปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธิการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งนำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
1.4 ควบคุม ดูแลระบบมาตรฐานการควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและผู้มาติดต่อราชการในงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.6 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อน
นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พิจารณาสั่งการ
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย