loader

 

 

 

 

มาตรการป้องกันการทุจริต 10 มาตรการ  ได้แก่ 

     1. มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  

     2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  

     3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

    4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

    5. มาตรการการป้องกันการรับสินบน 

    6. มาตรการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

   7. มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  

   8. มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

   9. มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  

  10. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

 

 

 

Untitled Document

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

 

 

การบริหารงาน


 

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


 

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
  เบอร์โทรศัพท์

 

  
  ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

E-Mail : kalasinict@gmail.com


แผนที่สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา

Theme :Copyright © 2016 All Rights reserved by: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร