loader

 

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

คู่มือกลุ่ม

นาง ราตรี   พูลพัฒน์
นาย สุเมธ    ปาละวงษ์
นางสาว ปรียานันท์  โสภา
นาย ศุภกิตติ์  จิตปรีดา
นางสาว ภนิดา  แก้วมณี
นาง หฤทัย  แก่นสำโรง
นาย พทสิน    ยี่วาศรี
นาย ขจรพงศ์  นามสง่า
นาง วรางคณา  บุษมงคล
นาย วชิรวิทย์  จิตจักร
นางสาว ฉัตรธิดา  เถาว์โท
นางสาว จารุวรรณ  นุ่นภักดี
นาง ดอกไม้  เภาโพธิ์
นาย ประกอบใจ  เพาะนาไร่
นาย ผดุงศักดิ์  เงียบสดับ
นาย อาทิทย์  เวียงวิลัย

 

คู่มือกลุ่ม

นาย เจษฏา   คะโยธา
นาย เสกสรรค์  มีสารพันธ์
นาง เครือวัลย์  ชิณโสม
นาง เยาวลักษณ์  ศิริรักษ์
นาย ตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา
นาง สมจิตร   พิมพ์รส
นางสาว วิชชุดา  ตรีเนตร
นางสาว จิณัฐตา    วรรณเกษม
นาง รัชนี  สุขสวัสดิ์
นาย อภิรัฐ  เจาะจง
นาง สุชัญญา  เยื้องกลาง
นาง สะใบแพร  มากต่าย
นางสาว พิชชานันท์  นุ่มด้วง
นาย นิทัศน์  เพียรภูเขา

 

คู่มือกลุ่ม

จ.อ. ไวกูล    มะลิรส
นาง ราตรี    เอราวัณ
นางสาว เพ็ญประภา    ภูธาตุเพชร
นางสาว ดวงเนตร    สันวิลาศ
นางสาว ธัญชินาฐ์   ปัทมารัง
นาง ประไพภัทร  บุญเรือน
นางสาว กิตติยา  ศรีวรขันธุ์
นางสาว กนกวรรณ  วรพล
นาย อรรคพล  เนตรคุณ

 

คู่มือกลุ่ม

นาย สุปัน   สุรันนา
นาย สุรินทร์    หนองช้าง
นาง สุวรรณภา    เนตรคุณ
นาง วชิราพร   พิมพ์เภา
นางสาว จริยา  จารัตน์
นางสาว ธิดารัตน์  พันธุ์ศิริ
นาง ยุภาพร  ชมภูเพชร
นาง ณัตติยา  ทวยลี
นางสาว วรรณพร  ปัสสะ

 

คู่มือกลุ่ม

นาย อดิศักดิ์    ทวยลี
นางสาว ลำใย    ลาโรจน์
นาย ประหยัด    วรพล
นางสาว ลลิตา    ใจศิริ
นางสาว ประภาภรณ์  สิงห์นันท์
นางสาว ภัทรนรินทร์   ทิพย์ศิริ
นาง ศิวาพร  ศรีลาศักดิ์
นางสาว นิศาชล  เสริฐสถิตย์
นางสาว มนทิรา  โกพลรัตน์
นางสาว อัญชิกาญน์  ใจศิริ
นางสาว ปรียกาญจน์  บุญตะหล้า

 

คู่มือกลุ่ม

นาย ประภวิษณุ์    จิตจักร
นาง ลมุล    เนตรคุณ
นางสาว วรรณภา  ศิริปะกะ
นางสาว เมทิกา  โคกลือชา
นางสาว ชญาภรณ์  บาลศรี

 

คู่มือกลุ่ม

นาย ศักดิ์ชัย  แสนโยธา
นาย ณัฐพล  ทวยลี
นาย นรากร  บุญเกิด

 

คู่มือกลุ่ม

นาง จันทร์ฉาย   ไชยขันธ์
นาง ธนัชพร    หนองช้าง
นาง เพ็ญศรี   สังข์เผือก

 

คู่มือกลุ่ม

นาง อาทิตยา   บริพันธ์

 

คู่มือกลุ่ม

นาง มยุรี   ไชยโชติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

 

 

การบริหารงาน


 

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


 

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
  เบอร์โทรศัพท์

 

  
  ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

E-Mail : kalasinict@gmail.com


แผนที่สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา

Theme :Copyright © 2016 All Rights reserved by: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร